IMG-5852fghhj

INDIVIDUELE SESSIES/ Individual SESSIONS

In deze sessies werken we  samen met de hulp van jouw Hoger Zelf bewustzijn en met de hulp van mijn Hoger Zelf en team van Lichtgidsen. Met de focus op wat in het nu moment,  het meest dienstbaar is aan jouw hoogste goed met betrekking tot je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Om volledig je kracht te omarmen, je authenticiteit naar boven te halen en je passie en missie voor dit leven te ontdekken. Om op te ruimen wat je verhindert de gelukkigste en lichtste versie van jezelf te zijn. Om in contact te komen met je Lichtgidsen of Engelen. Het onderstaande geeft een algemene indruk van waar we aandacht aan kunnen besteden of wat spontaan in de sessies naar voren kan komen.

In these sessions we work together with the help of your Higher Self consciousness and with the help of my Higher Self and team of Light Guides.  The focus in the session is on what is most serving your highest good with regard to your personal- and spiritual development.  So you may fully embrace your power, bring out your authenticity and discover your passion and mission for this life.  To clear up what is preventing you from being the happiest and Lightest version of yourself.  To get in touch with your Light Guides or Angels.  The following gives a general impression of what we can pay attention to or what may come up spontaneously in the sessions. Most of the time it is a mixture and a clearing may be a bridge to an activation of sorts. 

Het boven water brengen van wat er onbewust tegenwerkt. Dat wat je weerhoudt om het gelukkige- en overvloedige leven, wat je verdient, voor jezelf te creëren. Door inzicht te krijgen in en het transformeren van tegenwerkend gedachtengoed en oude schijnwaarheden die je meedraagt. Tegenwerkende, contraproductieve en zelfdestructieve automatische reactiepatromen die niet langer je hoogste goed dienen. De zinnetjes in ons hoofd die vaak in onze jeugd als overlevingssystemen in ons onderwuste opgenomen zijn. Je gedachten creëren je werkelijkheid, je leven van alle dag. Soms ben je onbewust je eigen grootste hindenis. Het is daarom wenselijke om deze achterhaalde programmering niet langer je toekomst te laten bepalen.

Bringing uncouncious resistances to the surface. That which keeps you from creating for yourself, the happy and abundant life you deserve.  Gaining insight into and transforming opposing ideas and old false adopted truths that you carry with you. Counterproductive and self-destructive automatic response patterns that no longer serve your highest good. Beliefs that are often gained in our youth as survival systems and recorded into our subconscious.  Your thoughts create your reality, your everyday life.  Sometimes you are unconsciously your own greatest hindrance.  It is therefore desirable to no longer let this outdated programming determine your future.

Het opruimen en helen van in je systeem vastgezet trauma, angst en schuldgevoel. Verbonden aan dit leven of aan andere tijdlijnen van bestaan in het grotere verband van je Ziele zijn. Alles wat je vasthoudt kost energie, kostbare levenskracht die je nergens anders aan kunt besteden. Eenmaal geschoond en geheeld maakt dit ruimte voor “nieuw” in je leven en gaat je basistoon frequentie van je lichaam en lichtlichaam vanzelf trillen op een hogere en Lichtere frequentie.

Clearing and healing of trauma, fear and guilt that is trapped in your system.  Connected to this life or other timelines of existence in the larger context of your Soul beingness.  Everything you carry takes energy, precious life force that you cannot spend on anything else.  Once this negative stuck energy is cleared and healed, this makes room for “new” and more fluent energy in your life. The base tone frequency of your body and Light body will automatically vibrate at a higher and Lighter frequency because of it. 

Ervaren hoe je je spirituele groei een stap verder kunt brengen door in de sessie ontvangen Lichtwerk ondersteuning vanuit de hogere dimensies. Via gechannelde informatie, activaties, downloads, Lichtgrit kamers van transformatie en heling gebracht door het Arcturiaans collectief van 63. Of door gechanneld met Lichtfrequentie gecodeerd geluid en Lichttaal van de Hathors, Arcturianen of Pleiadians.

Accelerate your spiritual awakening through Light transmissions received from the higher dimensions.  Through channeled information, activations, downloads, Light grit chambers of transformation and healing brought in by the Arcturian collective of 63. Or through channeled Light encoded sound and Light Language of the Hathors, Arcturians or Pleiadians. To rebalance your energy and activate the blueprint for of your ascension.

Hoe je kunt leren om je telepathisch vermogen voor communicatie en fijnstoffelijk waarnemen te herstellen en zo je contact met je eigen Gidsen en Lichtfamilie kunt hernieuwen.

Learn how to restore and further develop your telepathic ability for communication and subtle perception, also known as channeling, and thus renew your contact with your own Guides and Light family.

Het uitlijnen en openen van je nieuwe tijd chakra’s. Het meer integreren van je Hoger Zelfbewustzijn en Lichtlichaam bewustzijn.

Aligning and activating your higher, multidimensional, chakras.  Integrating and grounding your Higher Self consciousness and expanding Lightbody awareness.

Een leven tussen levens exploratie. Hierbij gaan we bewust op zoek naar een tussen levens bestaan of het beraad voor dit leven om je het zijn voorbij de grenzen van dit tijdelijk bestaan te laten ervaren.  Je bent een Ziel, een Lichtwezen die in een biologische vorm, hier op Aarde een derde dimensie ervaring beleeft. Oneindig als het God- of Quantum veld zelf. Een ervaring die je kijk op wie wij als mens in groter kosmisch verband zijn, zal verruimen. 

A life between lifes exploration.  Here we explore a between lives situation or revisit the Light Guidance consultation before you entered this life, to let you experience being beyond the boundaries of this temporary existence.  You are a Soul, a Being of Light who, in a biological form, is experiencing a third dimension experience here on Earth.  Infinite as the God field itself.  An experience that will broaden your view of who we are as humans in a larger cosmic context.

Hoe ziet het verloop van een sessie eruit.

Ik begin ongeveer een half uur voor de sessie met het activeren van het Stargateveld en het uitnodigen van jouw Hoger Zelf, om mij informatie te geven voor de sessie en de samenwerking te initiëren. Voor de sessie vraag ik je zelf ook nog wat je in de sessie opgenomen wilt hebben. Mijn ervaring is dat dit vaak overlapt met wat ik al aan informatie ontvangen heb.

Het sessie werk wordt gedaan in een meditatieve, licht hypnotisch staat, wat maakt dat je je makkelijker kunt concentreren en beter bij je onder-bewuste of hoger-bewuste informatie kunt komen, terwijl je nog steeds kunt communiceren en kunt reageren op mijn instructies en gidsing. 

In de sessie ondersteun ik je met wat zich in het nu moment aandient om te helen, te begrijpen, te activeren of op te ruimen. Of zelf contact te maken met je eigen Gidsen. Gebruikmakend van mijn ervaring als regressie- en reïncarnatie therapeut, ascensie coach, channel en multidimensionaal healer. We worden altijd liefdevol ondersteund door mijn hoger dimensionale Gidsen, jouw Gidsen en de hoge frequenties van het geactiveerde Stargate portaal. Na afloop is er ruimte voor vragen of napraten.

Uit ervaring blijkt dat vaak verschillende thema’s op je tijdlijn met elkaar te maken hebben. Dat wat we aanpakken ronden we daarom af. In één sessie en ononderbroken. Meestal duurt dit zo’n 1.5 uur. Met een half uur evolueren na afloop, totaal ongeveer 2 uur. 

Daarom bied ik mijn sessies aan in een opzet van één lange sessie van twee tot twee en een half uur. Een half uur voorwerk en channelen,  ongeveer anderhalf uur samen. De sessieprijs is € 150.

De sessies vinden plaats via Zoom.  Je hoeft zoom niet zelf te hebben. Ik stuur je een mail met de zoonlink waarmee je gelijk in kunt loggen. 

Reserveer wat vrije tijd voor jezelf voor na de sessie. Vraag ook aan je huisgenoten om je even liefdevol met rust te laten. Je hebt wat tijd nodig voor het integreren van hetgeen energetisch in de sessie gebeurd is, voor het maken van notities, om te slapen. Drink ruim water, neem een bad, relax, drijf. Het kan zijn dat je nog een paar dagen tot een week na de sessie nog integratie ervaart. Dat is normaal.  Soms wordt er in je slaaptijd nog wat doorgewerkt, afhankelijk van het thema en de betrokken Licht Gidsen. Hou ook je dromen in de gaten. 

Aanmelden kan via stargatelightwork@gmail.com  .Graag ook je mobiele nummer vermelden. Ik neem dan contact met je op voor het plannen van de datum met beider agenda’s bij de hand (voor Nederland). Na het vastzetten van de datum, ontvang je een bevestigingsmail met praktische informatie en betaalgegevens.   

Ik verheug me erop om dit samen met jou en je Gidsen te doen.

So how does a session work

About half an hour before the session, I start with activating the Stargate field, creating Sacred space and inviting your Higher Self to give me channeled information for the session and to initiate the collaboration. This gives me a higher perspective on what is most serving to you as a next step in your process. Than the session together starts and I will ask you, what you would like to incorporate within the session. From experience I noticed that this often overlaps with the information I allready received in front. 

The session work is done in a meditative light hypnotic state, that gives you a more easy focussed attention and connection to your un-conscious or own higher-conscious information, while still being able to speak and react to my instructions and guidance.  I support you with what presents itself in the now moment to heal, understand, activate or clear. Or when this is subject, to assist in your own connection to your Guides.  Using my experience as a regression- and reincarnation therapist, conscious channel and multidimensional healer.  We are always lovingly supported and protected by my higher dimensional Guides, your Guides and the high frequencies of the activated Stargate portal.  Afterwards we evaluate the information received in front and during the session and there is room for questions. 

Sessions often have a core theme. Experience taught me that it takes about 1.5 hours to make full circle in the more focussed light hypnotic state. With half an hour to talk things through afterwards.  That is why I offer my sessions in a format of a longer session of about two hours in total. What we take on, we finisch in one session. The session price is € 150 payable through Paypal. The  sessions are done through Zoom.

Make sure you schedule some alone and free time for yourself after the session.  Tell those around you to lovingly leave you alone for a bit. You need some time to integrate what happened energetically, to take notes, to sleep, to hover.  Drink plenty of water, take a bath, relax. You may notice the integration continuing for a couple of days or up to a week after the session. This is normal. Sometimes during your sleeptime some more work continues to be done, depending on the theme and the higher Light assistance. Also keep an eye on your dreams.

For a session appointment please send me a mail to stargatelightwork@gmail.com .  Please also include your mobile number. This may be helpful when connecting.  I will contact you by mail with a few open time slots to schedule the date.  After setting the date, you will receive a confirmation email with some additional practical information and payment details.

I am looking forward to sharing this experience with you and your Guides. 

Spread the love 🙂